Privacy management

De (persoons)gegevens die ABC Consulting Financiële Diensten ontvangt en/of verzameld heeft, worden enkel gebruikt om in het kader van advies, bemiddeling en nazorg de belangen van klanten  optimaal te kunnen behartigen. Bijvoorbeeld om correct en juist verzekeringsovereenkomsten te kunnen verwerken, om schaden te kunnen beoordelen en/of regelen, om adviezen en/of offertes op te stellen en om nieuwsbrieven te kunnen versturen. Daarbij wordt wet- en regelgeving die betrekking heeft op persoonsgegevens en/of gegevensbescherming in acht genomen. De betrokkene van wie ABC Consulting  Financiële Diensten  (persoons) gegevens ontvangt en/of verzameld heeft, kan inzage vragen en krijgen welke (persoons)gegevens exact worden verwerkt, beperkingen opleggen aan het gebruik van die (persoons)gegevens en - onder omstandigheden - vorderen dat zijn (persoons)gegevens worden gewist. 

ABC Consulting Financiële Diensten, dienstenwijzer 2018. Door ABC Consulting Financiële Diensten  is voldaan aan de meldingsverplichting volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Als verplichting uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt ABC Consulting Financiële Diensten  voor een adequaat beveiligde omgeving waarin uw (persoons)gegevens worden verwerkt. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te waarborgen dat de verwerking in overeenstemming met de verordening wordt uitgevoerd. De maatregelen worden indien dat noodzakelijk is geëvalueerd en geactualiseerd. Een medewerker van ABC Consulting Financiële Diensten  is verantwoordelijk voor gegevensbescherming en ziet toe op het verwerkingsregister. Telefoongesprekken met verzekerden worden door ABC Consulting Financiële Diensten  niet opgenomen voor trainingsdoeleinden of het vastleggen van gemaakte afspraken. De website van ABC Consulting Financiële Diensten maakt geen gebruik van cookies die uw gebruiker voorkeuren herkent, uw IP- adres vasthoudt of anderszins persoonlijke informatie registreert.